ร้านอาหารที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน!

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทำงานในร้านอาหาร และ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นการชั่วคราวในประเทศสวีเดน ซึ่งมีใบอนุญาตทำงาน หรือ อยู่ภายใต้มาตรฐานแรงงานของสหภาพยุโรป.

นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศสวีเดน  ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของคุณในฐานะผู้ทำงาน และ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดชอบของนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเฉพาะบุคคล โปรดอย่าลืมว่า ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ หรือพื้นเพดั้งเดิม ในระหว่างที่คุณทำงานอยู่ในประเทศสวีเดน!

เว็บไซต์นี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งประเทศสวีเดน  หน่วยงานของรัฐบาลสวีเดน ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการทำงานที่ดีและปลอดภัย.

ข้อมูลนี้ มีการจัดทำขึ้นเป็นหลายภาษาดังต่อไปนี้ ซึ่งคุณสามารถเลือกภาษาได้จากเมนู : ภาษาอารบิค, ภาษาอัสสิเรียน, ภาษาเบงกาลี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดี ภาษาจีน ภาษาเปอร์เซีย ภาษาตุรกี ภาษาไทย ภาษาสเปน ภาษาสวีเดน และ ภาษาอูรดู.

นายจ้างและลูกจ้างที่พูดภาษาสวีเดนควรเข้าชมเว็บไซต์หลักที่

เว็บไซต์หลักของสำนักงานเพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งประเทศสวีเดน.