Vem är ansvarig för vad?

För att skapa en bra arbetsmiljö på byggarbetsplatsen är det mycket viktigt med förebyggande arbetsmiljöarbete och att alla aktörer tar sitt ansvar. Dessutom är det viktigt att de olika aktörerna samverkar och att byggnadsarbetarna medverkar i arbetsmiljöarbetet.

Det är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete (”byggherren”) som har det grundläggande ansvaret för att under förberedelsen av byggprojektet (planeringen och projekteringen) beakta arbetsmiljön under byggskedet. Byggherren ansvarar också för att:
• dokumenten förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och dokumentation upprättas,
• utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering,
• utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet samordnas ur arbetsmiljösynpunkt,
• utse byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet.

Om det finns en självständig uppdragstagare som i byggherrens ställe ansvarar för planering och projektering och/eller utförandet av hela byggprojektet (till exempel en total- eller generalentreprenör) kan byggherren överlåta sitt arbetsmiljöansvar för planering och projektering, för utförandet av arbetet eller för hela projektet på denne genom ett skriftligt avtal. Vid konsumentförhållanden tar total- eller generalentreprenören automatiskt över byggherrens ansvar, förutsatt att entreprenören har ett samlat ansvar för hela projektet. Något särskilt avtal behövs inte för detta.

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering ska samordna projekteringen med avseende på arbetsmiljön och se till att arbetsmiljöplan och dokumentation upprättas. Läs mer här om vilken utbildning och erfarenhet som kan behövas.

Projektörerna (arkitekter, konsulter och så vidare.) har också, inom ramen för sina uppdrag, ansvar för att arbetsmiljön under byggskedet beaktas vid förberedelsen av byggprojektet.

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet ska samordna arbetena ur arbetsmiljösynpunkt, anpassa arbetsmiljöplanen till hur arbetena verkligen utförs, kontrollera att arbetena utförs på ett ur arbetsmiljösynpunkt korrekt sätt och att arbetsmiljöplanen följs. Läs mer här om vilken utbildning och erfarenhet som kan behövas.

De andra företagen på det gemensamma arbetsstället ska lämna uppgifter till byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet om de särskilda risker som kan uppstå på grund av den egna verksamheten. Alla som är verksamma på det gemensamma arbetsstället ska följa de ordnings- och skyddsregler som byggarbetsmiljösamordnaren utfärdar.

Varje arbetsgivare har huvudansvaret för sina arbetstagares arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar för de egna arbetstagarna gäller alltid fullt ut även om det samtidigt finns ett ansvar till exempel för den som utför projekteringen, för den som tillverkat en maskin som används i arbetet eller för den som är byggarbetsmiljösamordnare.

Ensamföretagare och de som arbetar i familjeföretag utan anställda ska vid byggnads- och anläggningsarbete följa i stort sett samma bestämmelser som gäller för arbetsgivare och arbetstagare.

Byggnadsarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet, följa gällande föreskrifter och använda de skyddsanordningar som behövs.

Skyddsombud företräder arbetstagarna i skyddsfrågor. Om ett arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och arbetsgivaren inte genast undanröjer risken har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Tillverkare, importörer och uthyrare av tekniska anordningar har ansvar för att deras produkter är säkra. Tillverkare och importörer av kemiska produkter och andra ämnen har ett liknande ansvar. Tillverkare, importörer och uthyrare ska också lämna produktinformation som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

I arbetsmiljölagen finns även bestämmelser om ansvar för den som hyr in arbetskraft och för den som råder över ett arbetsställe.