Att tänka på

Det är ungefär dubbelt så vanligt med olyckor och arbetssjukdomar bland byggnadsarbetare som hos arbetstagare i genomsnitt. Särskilt vanliga är fallolyckor, tunga och olämpliga lyft och olyckor vid maskiner – men många skador skulle kunna undvikas genom bättre planering.

En bra arbetsmiljö lönar sig för alla genom färre sjukskrivningar, effektivare produktion och bättre ekonomi. Här kan du läsa om några vanliga risker och hur man förebygger dem. Fler exempel och ytterligare information finns i broschyren Säkrare bygg- och anläggningsarbete (ADI 539) och på webbsidorna som länkas till nederst på sidan.

Förebygg risken för fall

Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatsen. Risken för fall ska vara förebyggd. Om det behövs ska skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. När arbetet är sådant att det inte går att använda sådana skydd ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Jobba säkrare på tak

Vid takarbete ska normalt skyddsräcke eller utrustning som ger motsvarande skydd användas. Räcke kan sitta på takfoten eller på en ställning som slutar strax nedanför takfoten. Ibland ska säkerhetssele med lina användas som skydd istället för räcke eller annan utrustning. Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska linan fästas i lämplig anordning på taket, till exempel en fast skyddsanordning.

Kontrollera utrustning och installationer

Brandredskap, alarmsystem, elinstallationer, trafikanordningar, skyddsnät och varselmärkning och annan som hör till byggarbetsplatsen ska kontrolleras och underhållas regelbundet. Det är lämpligt att göra en plan för när och hur kontrollerna ska genomföras. Om det finns någon brist som kan innebära allvarlig fara för säkerhet eller hälsa ska arbetet avbrytas direkt. Det får inte starta på nytt innan bristen har rättats till.

Lagring och uppställning av material

Allvarliga olyckor kan hända om uppställda eller staplade byggprodukter kommer i rörelse. Om det finns sådana risker ska byggprodukterna stabiliseras. Samma sak gäller vid arbete med byggprodukter eller utrustning som innehåller lagrad energi, exempelvis spännarmering och fjäderbelastade portar. Tänk på att förankringar av byggprodukter måste kunna klara blåst.

Passerande fordonstrafik

Vid vissa byggarbetsplatser utgör trafiken runtomkring (bilar, tåg etc) en risk. Sådana risker kan finnas vid vägarbete eller spårbyggnadsarbete men även vid till exempel uppförande av byggnad nära gata. I de föreskrifter som finns anges en mängd åtgärder som ska övervägas eller vidtas för att förebygga riskerna. I första hand ska trafiken ledas om så att arbetet inte berörs. Varselkläder med reflexer ska bäras bland annat av den som dirigerar trafiken och av dem som arbetar på platser som inte är avskilda från trafiken.