Om utstationering till Sverige

Du som kommer till Sverige för att arbeta omfattas av de lagar och avtal som gäller på den svenska arbetsmarknaden. De regler som gäller finns i lag, kollektivavtal och lokala överenskommelser enligt vad som brukar kallas ”den svenska modellen”. Undantaget är om du är utstationerad. Då gäller lagen om utstationering av arbetstagare, vilket innebär att du bara har vissa rättigheter. Några viktiga områden är arbetsmiljö, minimilöner och semesterersättning, regler om arbetstider, diskriminering på arbetsplatsen och föräldraledighet. För skatter och sociala förmåner gäller olika regler för utländsk arbetskraft beroende på vilka förutsättningarna är.

Vad är utstationering?

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Om personen skickas till Sverige omfattas han eller hon av vissa bestämmelser i svenska lagar och kollektivavtal under den tid som arbetet pågår.

Vi registrerar uppgifter om utstationerade

Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationering och en kontaktperson till ett register i Sverige. Registret finns hos oss på Arbetsmiljöverket. Anmäl utstationering!

När ska uppgifter anmälas?

Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbetstagare börjar arbeta i Sverige. Om utstationeringen ska pågå under högst fem dagar behövs ingen anmälan. Skulle arbetet förlängas så ska en anmälan göras senast den sjätte dagen.

Vem omfattas av reglerna för utstationerade?

Lagen om utstationering av arbetstagare grundas på EU:s utstationeringsdirektiv, men lagen gäller för alla som är utstationerade – även de som kommer från länder utanför EU. Däremot kan reglerna för exempelvis uppehållstillstånd och arbetstillstånd skilja sig åt, beroende på vilket land du kommer ifrån. Läs mer om utstationering här.

Om något inte står rätt till

Om du upptäcker risker på arbetsplatsen eller upplever att arbetsförhållandena är farliga och inte stämmer överens med lagar och regler ska du i första hand prata med din chef. Du kan också vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen eller direkt till oss på Arbetsmiljöverket. Läs mer under fliken ”kontakt”.