Właściciele domów jednorodzinnych

Właściciel domu jednorodzinnego zlecający prace firmie budowlanej (pełnemu wykonawcy) objęty jest szwedzką ustawą o usługach konsumenckich, co oznacza, że właściciel domu jednorodzinnego/inwestor nie musi brać na siebie odpowiedzialności za wyznaczenie koordynatora ds. środowiska pracy (BAS-U) i dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za warunki pracy osób wykonujących prace.

Natomiast właściciel domu jednorodzinnego, który zatrudnia kilku wykonawców prac wykonujących prace jednocześnie, ponosi w pewnym stopniu odpowiedzialność za warunki pracy pracujących osób. Odnosi się to zarówno do nowo wznoszonych budynków, jak i do prac konserwacyjnych, przebudowy, remontu oraz prac ziemnych. Właściciel domu jednorodzinnego jest w rozumieniu prawa inwestorem i ponosi prawną odpowiedzialność za sporządzenie planu dotyczącego środowiska pracy lub dopilnowanie, by uczynił to wykonawca robót (przedsiębiorca budowlany). Z planu powinno wynikać, jakie szczególne zagrożenia mogą się pojawić w trakcie realizacji projektu budowlanego – na przykład upadek z dachu, czy też styczność z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi – i co należy zrobić, by te zagrożenia zminimalizować.

Jeśli na budowie pracuje jednocześnie kilku wykonawców robót, inwestor (właściciel domu jednorodzinnego) ponosi odpowiedzialność za koordynację w obszarze warunków pracy na rzecz wszystkich stron. Należy wyznaczyć koordynatora ds. środowiska pracy przy pracach budowlanych zarówno na okres planowania prac, jak i ich realizacji. Pod pewnymi warunkami inwestor może przekazać całą swoją odpowiedzialność w zakresie warunków pracy kontraktowemu zleceniobiorcy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.av.se.