Kto odpowiada za co?

Do stworzenia właściwych warunków pracy na placu budowy konieczne są działania wyprzedzające w obszarze BHP. Wszyscy zainteresowani powinni wziąć na siebie swoją część odpowiedzialności. Co więcej, wszyscy zainteresowani powinni ze sobą współpracować, a pracownicy budowlani powinni mieć swój istotny wkład w bezpieczeństwo i higienę pracy.

Kierownik projektu jest osobą kierującą pracami budowlanymi lub instalacyjnymi i ponosi odpowiedzialność za uwzględnienie kwestii warunków pracy w fazie budowy w trakcie prac przygotowawczych (planowania). Kierownik projektu odpowiada także za sporządzenie wcześniejszej informacji – planu BHP – oraz stosownej dokumentacji, a także za wyznaczenie koordynatora ds. środowiska pracy na budowie.

Koordynator prac planistyczno-projektowych ds. środowiska pracy na placu budowy ma za zadanie koordynować projekt pod kątem warunków pracy oraz dopilnować, by został opracowany plan BHP oraz właściwa dokumentacja.

Osoby biorące udział w pracach planistycznych w związku z budową (architekci, konsultanci i in.) także są odpowiedzialni w zakresie swoich kompetencji za uwzględnienie środowiska pracy w trakcie przygotowań do realizacji projektu budowlanego.

Koordynator prac budowlanych i instalacyjnych ds. środowiska pracy na placu budowy ma za zadanie koordynować prace pod kątem warunków pracy, dostosowywać plan BHP do rzeczywistego stanu prac, sprawdzać, czy prace są wykonywane prawidłowo z punktu widzenia środowiska pracy oraz dopilnować przestrzegania planu BHP.

Wszyscy pracodawcy są głównymi odpowiedzialnymi za warunki pracy swoich pracowników. Odpowiedzialność pracodawców za pracowników jest pełna, nawet jeśli jednocześnie ktoś inny również ponosi odpowiedzialność – jak osoby opracowujące plany, producenci maszyn i narzędzi używanych przy prowadzonych pracach czy wreszcie koordynatorzy ds. warunków pracy na budowie.

Osoby prowadzące jednoosobowe firmy oraz osoby pracujące w przedsiębiorstwach rodzinnych niezatrudniających pracowników powinny się w trakcie prac budowlanych i instalacyjnych stosować zasadniczo do wszystkich przepisów obowiązujących pracodawców i pracowników.

Pracownicy budowlani powinni czynnie działać na rzecz właściwych warunków pracy, stosować się do obowiązujących przepisów oraz korzystać z odpowiednich środków ochrony.

Rzecznicy ds. BHP reprezentują pracowników w sprawach bezpieczeństwa. Jeśli prowadzone prace stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika i pracodawca nie usunie bezzwłocznie przyczyn zagrożenia, rzecznik ds. BHP ma prawo do przerwania prac w oczekiwaniu na orzeczenie szwedzkiego Urzędu ds. Środowiska Pracy.

Szwedzka Ustawa o środowisku pracy określa ponadto zakres odpowiedzialności osób zatrudniających pracowników oraz osób kierujących pracą na placu budowy.