Gdy coś się stanie

Zagrożenia i wypadki

W razie wystąpienia zagrożenia lub wypadku w miejscu prowadzenia robót wszyscy powinni móc się stamtąd bezpiecznie ewakuować. Dotyczy to na przykład zagrożenia pożarowego. Drogi ewakuacyjne i miejsca zbiórki powinny być oznaczone odpowiednimi tablicami.

Drzwi ewakuacyjne powinny się otwierać na zewnątrz, a sprzęt gaśniczy powinien się znajdować w łatwo dostępnych miejscach.

Dostępne powinny być środki pierwszej pomocy, zaś odpowiednie tablice powinny wskazywać miejsce, którym środki te się znajdują oraz rejony, gdzie możliwe jest udzielenie pierwszej pomocy.

W miejscu prowadzenia prac powinna się także znajdować tablica z numerami telefonów pogotowia ratunkowego i służb ratowniczych, adresem miejsca prowadzenia robót oraz ewentualnie wskazówkami, jak dotrzeć. Należy pamiętać, że osoba telefonująca musi być w stanie porozumieć się ze Szwedzką Służbą Ratowniczą – Räddningstjänsten. Personel służby zwykle mówi po angielsku.

W miejscach, gdzie przerwa w dopływie prądu może narazić pracowników na niebezpieczeństwo, powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne. Dotyczy to na przykład prac prowadzonych przy użyciu pił budowlanych czy stawiania rusztowań.

W przypadku zagrożeń lub niedociągnięć w obszarze warunków pracy

  1. Jeśli zauważysz zagrożenia lub niedociągnięcia w obszarze warunków pracy, skontaktuj się ze swoim bezpośrednim przełożonym.
  2. Gdy nie zostaną podjęte jakiekolwiek kroki, skontaktuj się z rzecznikiem ds. BHP.
  3. Rzecznik ds. BHP kontaktuje się z przełożonym.
  4. W razie nieusunięcia problemu rzecznik ds. BHP zwraca się do głównego rzecznika ds. BHP.
  5. Jeśli problem nadal jest aktualny, główny rzecznik ds. BHP przedstawia tę kwestię na posiedzeniu komisji ds. BHP.
  6. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, rzecznik ds. BHP może się zwrócić do Urzędu ds. Środowiska Pracy – Arbetsmiljöverket.