Kas un par ko ir atbildīgs?

Lai izveidotu piemērotu darba vidi būvlaukumā, ir jāveic profilaktiskas drošības un veselības aizsardzības procedūras; visiem dalībniekiem ir jāuzņemas viņiem uzticētie pienākumi. Turklāt ir svarīgi, lai visi dalībnieki sadarbotos un celtnieki sniegtu savu ieguldījumu darba drošībā un veselības aizsardzībā.

Projekta pārraugs ir atbildīgs par būvdarbu vai instalācijas darbu norisi un viņa pienākums ir būvdarbu projekta sagatavošanas (plānošanas un izstrādes) procesā iekļaut informāciju par darba vidi, kāda tā būs būvdarbu laikā. Projekta pārraugs ir atbildīgs arī par pieteikuma, drošības un veselības aizsardzība plāna un citu dokumentu sastādīšanu, kā arī par to, lai tiktu norīkots darba vides koordinators.

Būvdarbu vides plānošanas un izstrādes koordinators ir atbildīgs par projekta darba vidi; viņa pienākums ir nodrošināt, lai tiktu sastādīts drošības un veselības aizsardzības plāns un dokumentācija.

Būvdarbu plānotāji (arhitekti, konsultanti utt.) savu darba pienākumu ietvaros ir atbildīgi par darba vides apsvērumu iekļaušanu būvdarbu projektā tā sagatavošanas laikā.

Būvdarbu vides būvdarbu un instalācijas darbu koordinators koordinē darbus no darba vides aspekta, pielāgo drošības un veselības aizsardzības plānu faktiskajai darba izpildei, pārbauda, vai darbs tiek pareizi veikts no darba vides aspekta un vai tiek ievērots un izpildīts veselības aizsardzības plāns.

Visi darba devēji ir atbildīgi par darbinieku darba vidi. Darba devējs ir pilnībā atbildīgs par saviem darbiniekiem arī tad, ja atbildība tiek dalīta ar citiem, piemēram, personām, kas veic plānošanu, darbā izmantotā aprīkojuma ražotājiem vai būvdarbu darba vides koordinatoriem.

Individuālo uzņēmēju un to cilvēku , kas strādā ģimenes uzņēmumos, kuros nav ārēju darbinieku, pienākums ir ievērot visus noteikumus, kas attiecas uz darba devējiem un darbiniekiem būvdarbu un instalācijas darbos.

Celtnieku pienākums ir piedalīties darba vides uzlabošanas procesos, ievērot likumus un noteikumus un izmantot nepieciešamo drošības aprīkojumu.

Drošības risinājumu pārstāvis pārstāv darbiniekus drošības jautājumos. Ja darbs ietver tiešu un nopietnu apdraudējumu dzīvībai vai veselībai un darba devējs šo apdraudējumu nav nekavējoties novērsis, drošības risinājumu pārstāvim ir tiesības apturēt darbu, lai gaidītu Zviedrijas Darba vides pārvaldes lēmumu.

Zviedrijas Darba vides likumā ir noteikta arī atbildība, kas attiecas uz personām, kuras nolīgst darbaspēku un uzrauga darba vietu.