Ņemiet vērā

Būvniecības nozarē nelaimes gadījumu un slimību skaits ir apmēram divkāršs salīdzinājumā ar vidējo visu darba ņēmēju rādītāju. Ļoti bieži nelaimes gadījumi ir saistīti ar kritieniem, smagu un nepiemērotu objektu celšanu, iekārtu darbu, un daudzus no tiem varētu novērst, pareizi plānojot. Piemērota darba vide nāk visiem par labu, jo strādnieki retāk ņem slimības lapas, ir efektīvāka ražošana un finansiālie apstākļi. Šeit iespējams izlasīt par biežākajiem riskiem un kā no tiem izvairīties. Vairāk piemēru un papildinformāciju var atrast brošūrā Droši būvniecības darbi un darbi ar iekārtām (Säkrare bygg- och anläggningsarbete) (ADI 539) un tīmekļa vietnēs, saites uz kurām atrodamas lapas lejasdaļā.

Nepieļaut kritienu riskus Kritieni ir biežākais nāves un nelaimes gadījumu risks būvobjektos. Kritienu riski ir jānovērš. Ja vajadzīgs, jāizmanto aizsargmargas, darba platformas, darba grozi vai sastatnes. Ja darbā nav iespējams izmantot šādus darba drošības līdzekļus, jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi.

Drošs darbs uz jumtiem Strādājot uz jumta, jāizmanto aizsardzības margas vai līdzekļi ar ekvivalentu aizsardzības funkciju. Margas var novietot uz jumta pakājes vai sastatnēm, kas beidzas tieši pirms jumta pakājes. Margu vai tamlīdzīgu ierīču vietā reizēm var izmantot drošības siksnu iejūgu ar auklu. Ja izmanto individuālo drošības aprīkojumu ar auklu, aukla jānostiprina pie atbilstīga aprīkojuma uz jumta, piemēram, stacionāra piestiprināšanas aprīkojuma.

Iekārtu un instalāciju pārbaudes Būvobjekta ugunsdzēšanas aprīkojums, trauksmes sistēmas, elektroinstalācija, satiksmes aprīkojums, aizsardzības tīkls un brīdinājuma zīmes regulāri jāpārbauda un jāapkopj. Ieteicams izveidot pārbaužu plānu ar laika grafiku un darbu aprakstu. Ja nav kā tāda, kas var izraisīt nopietnu drošības vai veselības apdraudējumu, darbs nekavējoties jāpārtrauc. Darbu drīkst atsākt tikai pēc trūkumu izlabošanas.

Materiālu glabāšana un novietošana Nopietni nelaimes gadījumi iespējami, ja izkustas vertikāli novietoti vai kaudzē sakrauti būvmateriāli. Šādu risku gadījumā būvmateriāli jānostiprina. Tas pats attiecas uz darbiem ar būvmateriāliem vai iekārtām, kas satur uzkrātu enerģiju, piemēram, spriegots armējums vai vārti ar atsperēm. Ņemiet vērā, ka būvmateriālu stiprināšanas atsaitēm jāiztur vēja iedarbība.

Transportlīdzekļu satiksme objektā Dažos būvobjektos risku izraisa apkārtējā satiksme (automašīnas, vilcieni u.c.). Ar šādiem riskiem ir saistīti ceļu un dzelzceļu būvdarbi, arī darbi būvobjektā blakus ielai. Noteikumos ir aprakstīti pasākumi, kas jāapsver vai jāveic, lai novērstu riskus. Pirmkārt, satiksme ir jāorganizē tā, lai netraucētu darbus. Satiksmes regulētājam un strādniekiem, kas nav nošķirti no satiksmes, ir jāvalkā drošības apģērbs ar atstarotājiem.