Par darba ņēmēju norīkošanu darbā

Uz visiem darba ņēmējiem, kas ierodas strādāt Zviedrijā uz laiku, attiecas noteikti Zviedrijas likumi un līgumi saskaņā ar ES direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Dažas no svarīgākajām regulētajām jomām ir darba vide, minimālā alga, atvaļinājumi, noteikumi par darba laiku, diskriminācijas nepieļaušanu un vecāku atvaļinājumiem u.c. Šie jautājumi ir aprakstīti likumos, kolektīvajā līgumā un vietējos līgumos saskaņā ar tā saucamo “Zviedrijas modeli”. Attiecībā uz nodokļiem un sociālajām garantijām spēkā ir dažādi noteikumi atkarībā no konkrētajiem apstākļiem.

Kas ir nosūtīšana?

Nosūtīts darbinieks ir tāds darbinieks, kuru darba devējs ir norīkojis strādāt citā valstī noteiktu laika periodu. Ja šāds darbinieks ir nosūtīts uz Zviedriju, uz viņu šajā laika periodā attiecas noteikti Zviedrijas likumdošanas nosacījumi un kolektīvie līgumi.

Uz ko attiecas šie nosacījumi?

Likums par nosūtīšanu attiecas uz visiem, kas iebrauc Zviedrijā. Tomēr noteikumi, kas attiecas, piemēram, uz uzturēšanās vai darba atļaujām, var atšķirties atkarībā no darbinieka izcelsmes valsts.

Likumdošana un Darba vides likums attiecas uz visiem

Zviedrijas likumi par brīvdienām, darba stundām, minimālajām algām un citiem nodarbinātības nosacījumiem attiecas uz visiem Zviedrijā nosūtītajiem darbiniekiem.

Ja esat nosūtīts uz Zviedriju, uz jums attiecas arī Zviedrijas Darba vides likums un visas tā direktīvas. Darba vides likumā ir iekļauti nosacījumi, kas darba devējam un citām atbildīgajām personām uzliek pienākumu novērst kaitējumu veselībai un negadījumu risku darba vietā.

Vairāk informācijas par likumiem un noteikumiem par pagaidu darbu Zviedrijā skatiet šādās vietnēs.