Jei kas nors atsitinka

Avarijos ar nelaimingi atsitikimai

Aikštelėje įvykus avarijai ar nelaimingam atsitikimui, pvz., kilus gaisrui, iš jos nedelsiant turi pasišalinti visi žmonės. Evakuacijos maršrutai ir darbuotojų susirinkimo vietos turi būti pažymėti ženklais.

Išėjimo vietose durys turi atsidaryti į išorę, o priešgaisrinės priemonės turi būti lengvai pasiekiamos.

Jose visuomet turi būti pirmosios pagalbos priemonės, o jų buvimo vieta arba vieta, kur pirmoji pagalba gali būti suteikta, turi būti nurodytos ženklais.

Pranešimų lentoje turi būti nurodyti telefono numeriai, kuriais galima iškviesti greitąją pagalbą ir gelbėjimo tarnybas, taip pat darbo vietos adresas ir, jei įmanoma, informacija, kaip darbo vietą pasiekti. Prisiminkite, kad skambinantis asmuo privalo sugebėti susikalbėti su Švedijos gelbėjimo darbų tarnyba (Räddningstjänsten). Gelbėjimo darbų tarnybos darbuotojai paprastai moka anglų kalbą.

Jei dėl nutrūkusio elektros tiekimo darbuotojams gali kilti ypatingas pavojus, turi būti įrengtas avarinis apšvietimas. Tai būtina, pvz., kai dirbant naudojamos pjovimo mašinos ar statant pastolius.

Jei kyla pavojus arba nustatomi darbo sąlygų trūkumai

  1. Nustatę pavojų arba trūkumus savo darbo vietoje kreipkitės į artimiausią vadovą.
  2. Jei nesiimama priemonių pavojui pašalinti, kreipkitės į darbuotojų atstovą saugai.
  3. Darbuotojų atstovas saugai kreipiasi į vadovą.
  4. Jei problema nesprendžiama, darbuotojų atstovas saugai kreipiasi į vyriausiąjį darbuotojų atstovą saugai.
  5. Jei problema nesprendžiama, vyriausiasis darbuotojų atstovas saugai iškelia šį klausimą darbo saugos komitete.
  6. Jei ir toliau nesiimama jokių priemonių, darbuotojų atstovas saugai gali kreiptis į Švedijos darbo aplinkos tarnybą.