Kes vastutab mille eest?

Hea töökeskkonna loomiseks ehitusplatsil on oluline rakendada töötervishoiu ja tööohutuse ennetusmeetmeid; kõik osalejad peavad täitma oma vastavaid kohustusi. Peale selle on tähtis kõigi osalejate koostöö ning see, et ka ehitustöölised aitaksid kaasa turvalise ja tervist väärtustava töökeskkonna loomisele.

Projektijuht on isik, kes vastutab ehitus- või paigaldustööde teostamise eest ning omab põhivastutust ehitusetapis kohaldatavate töökeskkonnanõuete arvesse võtmise eest ehitusprojekti koostamise (kavandamine ja projekteerimine) ajal. Projektijuht vastutab ka eelteate, ohutuse ja tervisekaitse kava ning dokumentatsiooni koostamise ja ehituse töökeskkonna koordinaatori määramise eest.

Ehituse töökeskkonna kavandamise ja projekteerimise koordinaatorkoordineerib projekti töökeskkonna valdkonnas ning kannab hoolt ohutuse ja tervisekaitse kava ja dokumentatsiooni koostamise eest.

Ehitusprojekti kavandajad (arhitektid, konsultandid jt) vastutavad samuti neile määratud ülesannete raames töökeskkonnanõuete arvesse võtmise eest ehitusprojekti koostamise ajal.

Ehitus- ja paigaldustööde koordinaator ehituse töökeskkonna alal koordineerib tööd töökeskkonna seisukohalt, korrigeerib ohutuse ja tervisekaitse kava vastavalt tegelikult teostatavale tööle, kontrollib tööde nõuetekohast teostamist töökeskkonna seisukohast ning ohutuse ja tervisekaitse kava järgimist.

Kõik tööandjad kannavad põhivastutust oma töötajate töökeskkonna eest. Tööandjate vastutus oma töötajate eest on täielik, ka siis, kui samal ajal kehtib mõni muu vastutus, näiteks kavandamist teostavate isikute vastutus tööks kasutatava masina valmistajate eest või ehituse töökeskkonna koordinaatorite eest.

Ainuomanikud ja töövõtjateta pereettevõtetes töötavad isikud peavad järgima kõiki määrusi, mis kehtivad ehitus- ja paigaldustöödel tööandjatele ja töövõtjatele.

Ehitustöölised osalevad töökeskkonda puudutavas tegevuses, nad täidavad asjakohaste õigusaktide ja määruste nõudeid ning kasutavad vajalikke kaitseseadmeid.

Tööohutuse valdkonna esindaja esindab töötajaid ohutusalastes küsimustes. Kui töö on seotud otsese, tõsise ohuga töötaja elule või tervisele ja tööandja ei kõrvalda ohtu viivitamatult, on tööohutuse valdkonna esindajal õigus peatada töö kuni otsuse saamiseni Rootsi Töökeskkonna Ametilt (Swedish Work Environment Authority).

Rootsi töökeskkonnaseaduses (Swedish Work Environment Act) on ka vastavad määrused töötajaid palkavate ja ehitusplatsi järelevalvet teostavate isikute kohustuste kohta.