Mõtlemisainet

Õnnetused ja kutsehaigused on umbes kaks korda tavalisemad ehitustööliste hulgas kui töövõtjate puhul keskmiselt. Eriti tavalised on kukkumisõnnetused, rasked ja ebasobivad tõstmised ning õnnetused masinatega, aga paljusid vigastusi saaks parema planeerimisega vältida. Hea töökeskkond tasub end ära kõigi jaoks, sest sellega kaasneb vähem haiguslehti, efektiivsem tootmine ja parem majanduslik seis. Siit saad lugeda mõnedest tavalisematest ohtudest ja sellest, kuidas neid ära hoida. Rohkem näiteid ja lisainfot leidub brošüüris Turvalisem töö ehitustel ja rajatistel (ADI 539) ning veebilehtedel, mille lingid on toodud lehe allservas.

Hoia ära kukkumioht

Kukkumine on kõige tavalisem hukkumiste ja õnnetuste põhjus ehitusplatsil. Kukkumisohtu tuleb ära hoida. Vajaduse korral tuleb kasutada ohutuspiirdeid, tööplatvorme, töökorve või tellinguid. Kui töö ei võimalda selliste kaitsevahendite kasutamist, tuleb kasutada personaalset kukkumiskaitsevarustust.

Tööta ohutumalt katustel

Katusetöödel tuleb tavaliselt kasutada ohutuspiiret või samaväärset kaitset pakkuvat varustust. Piire peab asetsema katuseräästal või tellingul, mis lõpeb otse katuseräästa all. Mõnikord tuleb piirde või muu varustuse asemel kasutada köiega turvarakmeid. Kui kasutatakse personaalset köiega kukkumiskaitsevarustust, tuleb köis kinnitada katusel sobivasse seadmesse, nt püsivasse ohutusseadmesse.

Kontrolli varustust ja installatsioone

Tulekustutusvahendeid, häiresüsteeme, elektriinstallatsioone, liikluskorraldusseadmeid, kaitsevõrke, hoiatusmärke ning muud taolist, mis kuulub ehitusplatsi juurde, tuleb korrapäraselt kontrollida ja hooldada. Kohane on koostada plaan selle kohta, kuidas ja millal kontrolle teostatakse. Kui esineb vajakajäämine, mis võib tähendada tõsist ohtu ohutusele või tervisele, tuleb töö kohe katkestada. Tööd ei tohi jätkata uuesti enne, kui puudus on kõrvaldatud.

Materjalide ladustamine ja paigutamine

Ärapaigutatud või virnastatud ehitustoodete liikuma hakkamisel võib juhtuda tõsiseid õnnetusi. Kui selline oht on olemas, tuleb ehitustooted stabiliseerida. Sama kehtib ka töötamisel ehitustoodete või varustusega, mis sisaldab salvestatud energiat, nt pingesarrus ja vedrukoormusega väravad. Mõtle sellele, et ehitustoodete kinnitused peavad tuulele vastu pidama.

Mööduv sõidukiliiklus

Teatavate ehitusplatside puhul kujutab endast ohtu ümbritsev liiklus (autod, rongid jne). Selliseid ohtusid võib esineda teetöödel või raudtee-ehitusel, kuid ka näiteks tänava lähedal asuva ehitise püstitamisel. Olemasolevates eeskirjades tuuakse hulk abinõusid, mida tuleb ohtude ärahoidmiseks kaaluda ja rakendada. Eelkõige tuleb liiklus ümber suunata, nii et see tööd ei segaks. Helkuritega hoiatusrõivaid peavad kandma muuhulgas nii need, kes liiklust suunavad kui ka need, kes töötavad paikades, mis ei ole liiklusest eraldatud.

Kui midagi juhtub 

Evakueerimine

Kõiki töökohti peab olema võimalik ohu, näiteks tulekahju korral evakueerida. Kõik peavad kiiresti ja ohutult jõudma turvalisse alasse. Spetsiaalselt ettevalmistatud evakuatsiooniteed ja kogunemiskohad peavad olema siltidega tähistatud. Evakuatsiooniuksi peab olema lihtne avada evakuatsioonisuunas väljapoole.

Esmaabi

Tuleb osata anda esmaabi. Alati peab olema võimalik kutsuda kohale töötaja, kes on saanud väljaõppe esmaabi osutamiseks. Esmaabi andmise jaoks vajalik varustus ja ruumid peavad olema siltidega märgistatud. Välja tuleb panna ka teave kiirabi ja päästeteenistuse telefoninumbri ning aadressiga.

Tulekahju

Tulekustutusvahendid peavad olemas olema ja paiknema kergesti juurdepääsetavas kohas. Nende asukoht tuleb tähistada siltidega. Vajadusel, näiteks tuleohtlike ainete leidumisel, peavad olemas olema tulekahjudetektorid ja häiresüsteem. Korrapäraselt tuleb läbi viia vajalikke õppusi.

Avariivalgustus

Kohtades, kus voolukatkestuse korral võib esineda spetsiaalseid ohtusid, peab olema piisava tugevusega avariivalgustus. Kui valgus näiteks ehitussaega töötamise või ehitustellingute püstitamise ajal äkitselt kustub, võivad muidu juhtuda rasked õnnetused.