Töölähetustest

Kõigile töövõtjatele, kes tulevad Rootsi ajutiselt tööle, kehtivad teatavad Rootsi seadused ja lepingud vastavalt EL-i lähetusdirektiivile. Mõned olulised valdkonnad, mis selle alla kuuluvad, on töökeskkond, miinimumpalgad ja puhkusetasud, tööaja, töökohal diskrimineerimise ja lapsehoolduspuhkuse kohta käivad eeskirjad. Neid küsimusi reguleeritakse seaduste, kollektiivlepingute ja kohalike kokkulepetega vastavalt niinimetatud Rootsi mudelile. Maksude ja sotsiaalhüvede kohta kehtivad sõltuvalt tingimustest erinevad juhised.

Mis on ümberpaigutamine?

Ümberpaigutatud töötaja on isik, kelle tema tööandja on saatnud piiratud ajaperioodiks tööle teise riiki. Kui isik on saadetud Rootsi, siis kehtivad talle Rootsis töötamise ajal Rootsi õigusaktide ja kollektiivlepingute teatud sätted.

Kellele need sätted kehtivad?

Ümberpaigutamist reguleerivate õigusaktide sätted kehtivad kõigile, kes tulevad Rootsi. Seevastu näiteks elamis- ja töölubasid reguleerivate õigusaktide sätted võivad olla erinevad, sõltudes teie päritoluriigist.

Õigusaktid ja töökeskkonnaseadus kehtivad kõigile

Rootsi õigusaktid, mis reguleerivad puhkepäevi, töötunde ja miinimumpalka, kehtivad kõigile, kes on ümberpaigutamise korras Rootsi tööle lähetatud.

Kui olete ümberpaigutuse korras Rootsi tööle lähetatud, siis kehtivad teile ka Rootsi töökeskkonna seadus ja kõik selle direktiivid. Töökeskkonnaseaduses on sätted, mis käsitlevad tööandja ja teiste töökaitse eest vastutajate kohustusi seoses terviseprobleemide ja tööõnnetuste vältimisega töökohal.